© 2020, PDP site Brčko, All right reserved.

Moderno zdravstvo

Zdravstveni sistem je najznačajniji, ali i najskuplji resurs svake društvene zajednice. Ipak, najskuplji je kada ne obezbjeđuje kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Ulaganje u zdravstvenu zaštitu građana je ulaganje u budućnost koje donosi višestruko veće koristi od iznosa ulaganja. „Bolje spriječiti, nego liječiti“ i „Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa“, dobro su poznate izreke koje na najbolji način izražavaju stav naroda prema zdravlju.

Opšte je uvjerenje da postojećim stanjem u sektoru zdravstva u Brčko distriktu, nisu zadovoljni ni pacijenti, a ni zaposleni.

Pacijenti nisu zadovoljni jer smatraju da im korištenje zdravstvenih usluga treba biti pristupačnije, da medicinsko osoblje treba biti ljubaznije i susretljivije, da im komfor u pogledu prostora u kojem se liječe treba biti ugodniji, da im nove metode liječenja trebaju biti pristupačnije, a visokospecijalizovane zdravstvene usluge  omogućene u Brčkom i da zbog toga ne moraju ići na liječenje u druge centre, da na pružanje zdravstvenih usluga ne treba dugo da čekaju. Cijene lijekova i ortopedskih pomagla trebaju biti niže, a manja participacija za korištenje nekih vrsta medicinskih usluga itd.

Zaposleni u javnom sektoru zdravstva nisu zadovoljni platama, svojim statusom u odnosu na druge profesije u Brčko distriktu, uslovima u kojim rade, u pogledu opreme koju svakodnevno koriste i komfora na radnom mjestu. Očekuju veće mogućnosti stručnog usavršavanja, da budu rasterećeni u pogledu izvjesnije budućnosti, da ne moraju stalno razmišljati  o tome da li da odu na rad u zemlje Evropske Unije, da bi imali sigurniju starost ili da ostanu i brinu o tome da li će imati redovne plate i da li će i kako moći da žive od premalih i potuno neizvjesnih penzija?

Zaposleni u privatnom sektoru zdravstva nisu zadovoljni, jer smatraju da nemaju ravnopravan tretman sa javnim sektorom, u pogledu prava pacijenta da sam bira gdje će koristiti zdravstvenu zaštitu, a da to bude plaćeno na teret zdravstvenog osiguranja. Očekuju da im se omogući da mogu sklapati ugovore sa Fondom zdravstvenog osiguranja pod istim uslovima kao i javni sektor, da mogu biti izabrani za porodične doktore, da kao porodični doktori mogu pisati uputnice i recepte , da mogu pružati specijalističke usluge na teret zdravstvenog osiguranja itd.

  • Gradnjai obnova bolnica, modernizacija opreme – racionalizacijom troškova do novih ulaganja

Javnom sektoru nisu data potrebna sredstva u dovoljnom obimu, kako je to bilo predviđeno prilikom osnivanja JZU „Zdravstveni centar Brčko“, pogotovo u pogledu visine subvencije i kapitalnih ulaganja u nabavku opreme.

Izdvajanja za kapitalne nabavke medicinske opreme za poslednjih deset godina su bila gotovo beznačajna, na nivou do milion konvertibilnih maraka godišnje, a potrebe su daleko veće i iznose minimalno četiri miliona maraka godišnje, samo da bi se zadržao postojeći nivo opremljenosti. Oprema koju koristi javni sektor zdravstva je potpuno amortizovana i tehnološki zastarila, te sa takvom opremom nije moguće uvoditi savremene metode liječenja.

Zgrada bolnice, koja je izgrađena prije četrdeset godina, poslednji je iole značajan objekat namjenski planiran i građen za potrebe zdravstva. Prostor u kojem se liječe građani Brčko distrikta je uglavnom zastario, te je stoga i nefukcionalan. Nužna je igradnja novih objekata za ginekologiju i porodilište, novi dijagnostički centar, nove prostore u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za pedijatriju i školski dispanzer, za hitnu službu, a i svi drugi prostori bi morali da se hitno rekonstruišu kako bi bili savremeniji i komformniji, naročito za malu djecu i stare ljude.

Zbog malog broja zaposlenih i niskih plata, sredstva od doprinosa za zdravstvo ne obezbjeđuju ni polovinu od ukupnih potreba zdravstvenog sektora u Brčko distriktu. I tako mala sredstva vrlo se neracionalno troše. Troškovi lijekova sa esencijalne liste, liječenja u ustanovama izvan Brčko distrikta, brojnih dijagnostičkih usluga, mnogo su veći nego u ostatku BiH. Ipak, pored većih troškova, građani Brčko distrikta nemaju bolju zdravstvenu zaštitu od građana Bijeljine ili Tuzle. Sredstva ne treba da budu limitirajući faktor u zdravstvenoj zaštiti, ali tako skup i ograničen resurs mora mnogo racionalnije da se planira i troši.

Posebno težak udarac zdravstvenom sistemu Brčko distrikta zadat je gubitkom preko petnaest miliona konvertibilnih maraka deponovanih kod Bobar banke. Ta sredstva nisu namjenski korištena, jer umjesto da budu uložena u cilju unapređenja zdravstvenog sistema kroz nabavku nove opreme ili uvođenje novih metoda liječenja, ta sredstva su oročavana radi sticanja prihoda od kamata, što nije njihova namjena. Za navedeni iznos, mogla se nabaviti skoro sva značajnija oprema za Bolnicu.

  • Solidaran zdravstveni sistem jednako dostupan svim građanima

Boljim upravljanjem, sa postojećim resursima, moguće je značajno unaprijediti korišćenjezdravstvenih usluga. Pacijentima se mora posvetiti dovoljna pažnja, poštovanje i razumijevanje za njihove teškoće u liječenju. Stalno usavršavanje znanja, usvajanje novih metoda liječenja i ljubazan odnos prema svakom pacijentu, obaveza je svih zdravstvenih radnika. Rad ambulanti treba organizovati tako da pacijenti brže i lakše, sa što manje čekanja mogu doći do ljekara. Teško bolesna lica treba da imaju pristup liječenju bez čekanja.

Zdravstveni radnici treba da budu motivisani za odgovoran rad i rezultate u liječenju pacijenata. Plate u zdravstvu trebaju biti veće, moguićnosti stručnog usavršavanja pristupačnije, a uslovi rada komformniji. Ne smije postojati neizvjesnost u pogledu finansiranja sektora zdravstva u dužem periodu. Ako ljudi nisu sigurni da li će u doglednoj budućnosti imati pristojne i redovne plate, neće biti motivisani da ostanu i svoju budućnost grade ovdje, nego će tražiti priliku za odlazak u inostranstvo.

Hitno nabaviti novu medicinsku opremu u velikom obimu,  za potrebe javnog sektora zdravstva.  Nabavka se mora realizovati odmah, u narednoj godini ili dvije. U tom cilju potrebno je obezbijediti sredstva u dovoljnom iznosu da se može obnoviti sva značajnija opreme u Bolnici i Domu zdravlja i tako otkloniti posledice dugogodišnjeg nedovoljnog ulaganja u nabavke medicinske opreme. Bez  nabavke nove opreme, nije moguće očuvati ni postojeći nivo zdravstvenih usluga, a kamoli uvoditi novije, efikasnije, po pacijente ugodnije, bezbolnije, a po društvenu zajednicu ekonomski isplativije metode i tehnike liječenja. 

Boljom opremom i dovođenjem uglednih stručnjaka iz oblasti visoko diferencirane zdravstvene zaštite, omogućiti građanima Brčko distrikta i nasloženije medicinske tretmane dostupne u Brčkom. Time bi se unaprijedio kvalitet i nivo zdravstvene zaštite u Brčkom, naši ljekari dobili priliku za stručno usavršavanje i osvajanje novih metoda liječenja, a pacijenti lakši pristup vrlo visokom nivou liječenja, u blizini porodice.

Javni i privatni sektor treba da budu izjednačeni u pogledu mogućnosti korišćenja zdravstvene zaštiteod strane pacijenata, pod istim uslovima u pogledu kadra, opreme, prostora i cijena. Pacijentima treba omogućiti da biraju između ljekara specijalista u javnom i privatnom sektoru i da im te usluge budu finansirane od strane Fonda zdravstvenog osiguranja tamo gdje postoji specijalistička ambulanta, stalno zaposlen ljekar specijalista i prateće osoblje, oprema i prostor, po jednakim cijenama.

Potrebno je u narednih četiri godine planirati i izgraditi nekoliko novih objekata za potrebe zdravstva. Proširiti postojeće kapacitete Bolnice, izgraditi novi objekat za potrebe ginekologije i porodilišta, novi objekat dijagnostičkog centra, novi objekat za proširenje Doma zdravlja i novi objekat Hitne službe. Bez ulaganja u nove objekte, nije moguće popraviti nivo pružanja usluga, komfor boravka pacijenata, niti uslove rada za zaposlene.   

Za potrebe zdravstvnih objekata obezbijediti prateću energetski efikasnu i ekološki prihvatljivu infrastrukturu u pogledu sigurnog snabdijevanja strujom, vodom, izvorima toplotne energije i hlađenja, efikasnim zbrinjavanjem medicinskog i komunalnog otpada. Izgraditi pristupne puteve i parkinge za pacijente i zaposlene, omogućiti lako saobraćanje radi prevoza pacijenata, snabdijevanja i protivpožarne zaštite. Urediti da prostor oko zdravstvenih objekata, krug Bolnice i Doma zdravlja, bude prijatan pejzaž, pun zelenila, cijeća, drveća i hlada za one koji u njemu borave.

Formirati samostalnujavnu zdravstvenu ustanovu apoteka, kako bi se omogućilo sigurnije i jeftinije snabdijevanje građana lijekovima. U tom cilju treba donijeti zakon o apotekarskoj djelatnosti u Brčko distriktu, što bi bio prvi uslov za formiranje javne zdravstvene ustanove Apoteka. 

Finansiranjezdravstvenog sektora mora biti u većem obimu, izvjesno, stabilno i odgovorno, bez rasipanja i neodgovornog trošenja. Unapređenjem poslovnog okruženja, povećanim brojem zaposlenih, većim platama, dodatnim vidovima osiguranja, motivacijom i nadziranjem poslodavaca da uplaćuju doprinose, ubirati veća sredstva iz doprinosa za zdravstveno osiguranje. Ne smije se dozvoliti neodgovorno trošenje, a pogotovu nenamjensko korištenje sredstava koja su namijenjena za finansiranje zdravstvene zaštite. Eventualni viškovi i slobodna sredstva trebaju bez odlaganja da se ulažu u razvoj zdravstvenih kapaciteta, nabavku nove opreme i izgradnju objekata.

Nedostajuća sredstva obezbijediti u vidu subvencija iz Budžeta Brčko distrikta. Kao odgovorni ljudi, moramo biti svjesni da ulaganje u zdravstvo značajno doprinosi sigurnosti i kvalitetu naših života i izvjesnijoj budućnosti za našu djecu.

Zdravstvo

Moderno zdravstvo