© 2020, PDP site Brčko, All right reserved.

Zaštita socijalno najugroženijih lica

Kvalitetna i uređena socijalna zaštita stanovništa, jedan je od preduslova zdrave i pozitivne sredine i razvijene društvene zajednice.

Pododjeljenje za socijalnu zaštiti se nalazi pod okriljem Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge i kao takvo ne predstavlja najbolji način organizovanja. Jedan od osnovnih programskih ciljeva Partije demokratskog progresa u oblasti socijalne zaštite je formiranje Centra za socijalni rad kao samostalne javne ustanove, jer smo sigurni da kao takav organizacioni oblik može bolje odgovoriti potreba stanovništva i svim izazovima u vremenu pred nama.

  • Mjere socijalne zaštite

Prevencija kongenitalnih anomalija djece kao i rad sa porodicama koje imaju djecu sa posebnim potrebama, mora se kontinuirano sprovoditi. U okviru Pododjeljenja radi komisija za razvrstvanje  djece i omladine sa posebnim potrebama koja se bavi  kategorizacijom istih, ali njen daljnji rad tu i prestaje. U praksi  briga o njima ostaje na službenicima koji im na kraju postaju glavna podrška.

Potrebno je pokrenuti realizaciju projekata u vezi sa djecom i omladinom sa poteškoćama u razvoju, problemima u ponašanju. Npr. Sarajevo ima škole za srednje obrazovanje djece sa posebnim potrebama  u  kojima je u okviru cijelog dana obezbjeđen i boravak, a što je od velikog zanačaja za ljude koji rade . Banjaluka ima dom za djecu sa problematičnim ponašanjem , a Brčko ima samo jedan razred osnovnog obrazovanja, što je za ovu kategoriju nedovoljno.

  • Kvalitetnija briga za starije i nemoćne i institucionalna saradnja

Prioritetni značaj ima i smještaj lica odnosno obezbjeđenje stambenog prostora koji se porodicama ili pojedincima u stanju socijalne potrebe dodjeljuje, u vidu alternativnog smještaja, humanitarnih stanova kao i dodjele privatnih socijalnih stambenih jedinica.

Važno je organizovati i korišćenje usluga organizovane prehrane (javne kuhinje) na način da istu ne primaju isključivo korisnici socijalnih pomoći, nego i sve ostale kategorije stanovništva koje se nalaze u stanju socijalne potrebe (penzioneri koji su već ugrožena kategorija stanovništva po visini primanja, sve porodice djece sa posebnim potrebama, bolesna lica ). U sklopu ove realizacije, potrebno je kao i u Republici Srpskoj i Federaciji BiH,  otvarati i socijalne trgovine za navedene kategorije stanovništva, čiji proizvodi bi bili istima pristupačni po cijenama i kvalitetu.

Pojačati saradnju sa Fondom zdravstvenog osiguranja i Zdravstvenim centrom Brčko distrikta, vezano za određivanje esencijalne liste lijekova, patronažnih usluga za zaštitu korisnika, osiguranje neosiguranih lica, vrstama oboljenja na osnovu kojih se utvrđuje sposobnost ili nesposobnost za rad lica koja traže razne oblike socijalnih davanja, kategorisanje istih, angažovanje spoljnjih saradnika iz domena medicinske struke itd.

Naravno potrebno je sistemski analizirati i poboljšati  zakonske i podzakonske akte, kako bi se sve navedeno pravilno, efikasno i racionalno sprovodilo.

Raditi na smjernicamaza izradu socijalnih politika na način da se postojeći sistem modernizuje, ne samo u pogledu korisnika usluga i brige o njima, nego i kadra koji u njima radi. U smislu da postoje uslovi za rad u navedenoj instituciji, tako da svaki radnik ima dovoljan prostor i uslove za rad prilikom obavljanja savjetodavnog i stručnog rada.

Razdvojiti  nadležnosti rada u smislu da se svaki radnik unutar Pododjeljenja bavi strukom, da se ekonomski dio posla koji obavljaju stručni radnici  vrati u nadležnost radnicima ekonomske struke.

Obezbjediti tehničku opremu koji će olakšati rad, posebno za nadogradnju postojećih baza podataka  vezanih za korisnike usluga Pododjeljenja za socijalnu zaštitu.

Baze podataka se moraju redovno ažurirati obzirom da se ekonomska situacija svakodnevno mijenja, te se na taj način vrši uvid u podjelu sredstava kao i njihovo praćenje.

U okviru politika  konstantno sprovoditi mjere od rođenja djece, učešća u vaspitanju djece i omladine, formiranja porodica do brige o starim osobama  i njihovoj imovini, primanjima itd.

 

Socijalna zaštita

Zaštita socijalno najugroženijih lica