© 2020, PDP site Brčko, All right reserved.

Заштита социјално најугроженијих лица

Квалитетна и уређена социјална заштита становништа, један је од предуслова здраве и позитивне средине и развијене друштвене заједнице.

Пододјељење за социјалну заштити се налази под окриљем Одјељења за здравство и остале услуге и као такво не представља најбољи начин организовања. Један од основних програмских циљева Партије демократског прогреса у области социјалне заштите је формирање Центра за социјални рад као самосталне јавне установе, јер смо сигурни да као такав организациони облик може боље одговорити потреба становништва и свим изазовима у времену пред нама.

  • Мјере социјалне заштите

Превенција конгениталних аномалија дјеце као и рад са породицама које имају дјецу са посебним потребама, мора се континуирано спроводити. У оквиру Пододјељења ради комисија за разврствање  дјеце и омладине са посебним потребама која се бави  категоризацијом истих, али њен даљњи рад ту и престаје. У пракси  брига о њима остаје на службеницима који им на крају постају главна подршка.

Потребно је покренути реализацију пројеката у вези са дјецом и омладином са потешкоћама у развоју, проблемима у понашању. Нпр. Сарајево има школе за средње образовање дјеце са посебним потребама  у  којима је у оквиру цијелог дана обезбјеђен и боравак, а што је од великог заначаја за људе који раде . Бањалука има дом за дјецу са проблематичним понашањем , а Брчко има само један разред основног образовања, што је за ову категорију недовољно.

  • Квалитетнија брига за старије и немоћне и институционална сарадња

Приоритетни значај има и смјештај лица односно обезбјеђење стамбеног простора који се породицама или појединцима у стању социјалне потребе додјељује, у виду алтернативног смјештаја, хуманитарних станова као и додјеле приватних социјалних стамбених јединица.

Важно је организовати и коришћење услуга организоване прехране (јавне кухиње) на начин да исту не примају искључиво корисници социјалних помоћи, него и све остале категорије становништва које се налазе у стању социјалне потребе (пензионери који су већ угрожена категорија становништва по висини примања, све породице дјеце са посебним потребама, болесна лица ). У склопу ове реализације, потребно је као и у Републици Српској и Федерацији БиХ,  отварати и социјалне трговине за наведене категорије становништва, чији производи би били истима приступачни по цијенама и квалитету.

Појачати сарадњу са Фондом здравственог осигурања и Здравственим центром Брчко дистрикта, везано за одређивање есенцијалне листе лијекова, патронажних услуга за заштиту корисника, осигурање неосигураних лица, врстама обољења на основу којих се утврђује способност или неспособност за рад лица која траже разне облике социјалних давања, категорисање истих, ангажовање спољњих сарадника из домена медицинске струке итд.

Наравно потребно је системски анализирати и побољшати  законске и подзаконске акте, како би се све наведено правилно, ефикасно и рационално спроводило.

Радити на смјерницама за израду социјалних политика на начин да се постојећи систем модернизује, не само у погледу корисника услуга и бриге о њима, него и кадра који у њима ради. У смислу да постоје услови за рад у наведеној институцији, тако да сваки радник има довољан простор и услове за рад приликом обављања савјетодавног и стручног рада.

Раздвојити  надлежности рада у смислу да се сваки радник унутар Пододјељења бави струком, да се економски дио посла који обављају стручни радници  врати у надлежност радницима економске струке.

Обезбједити техничку опрему који ће олакшати рад, посебно за надоградњу постојећих база података  везаних за кориснике услуга Пододјељења за социјалну заштиту.

Базе података се морају редовно ажурирати обзиром да се економска ситуација свакодневно мијења, те се на тај начин врши увид у подјелу средстава као и њихово праћење.

У оквиру политика  константно спроводити мјере од рођења дјеце, учешћа у васпитању дјеце и омладине, формирања породица до бриге о старим особама  и њиховој имовини, примањима итд.

 

Социјална заштита

Заштита социјално најугроженијих лица