© 2020, PDP site Brčko, All right reserved.

Пољопривреда и рурални развој

И поред одређених природних предности као што су: квалитет пољопривредног земљишта, богатство шума и водно богатство, наша пољопривреда тренутно не остварује доходак који би обезбиједио даљи развој и унапређење конкурентне производње, те постизање пристојног нивоа животног стандарда пољопривредника. Пољопривреда је велика развојна шанса Брчко дистрикта, недовољно искоришћена, а за коју постоје сви неопходни капацитети како би ова дјелатност постала један од кључних фактора запошљавања, извоза и укупног раста и развоја Брчко дистрикта. 

У будућности, пољопривредни сектор мора одговорити новим изазовима климатских промјена, деградације животне средине, растућих брига у вези са безбједношћу хране, територијалног баланса и потраге за одрживим растом.

  • Мјере за опоравак пољопривреде

Законом одредити да износ подстицаја буде 6 до 7% од изворних домаћих прихода буџета и да се тај износ обавезно исплаћује. Подстицаји из буџета су нужна мјера, јер су директна подршка фармерима и подршка тржишним мјерама уосталом, примјењује се и у свим развијеним привредама, а посебно на подручјима на којима традиционално тргујемо.

Неопходно је донијети нови Закон о подстицајима и њиме уредити комплетну проблематику подстицаја развоја пољопривреде и живота на селу. Досадашње правилнике о подстицајима за текућу годину замијенити документом који ће важити 5 до 10 наредних година. Тако би се произвођачи могли слободно опредјељивати за поједине врсте производње, јер би унапријед знали на које подстицаје могу рачунати у будућој производњи.

Конкретизовати подстицај и обезбједити додатну стимулацију за све културе за које имамо загарантован откуп. Познате су чињенице да се на територији Брчко дистрикта налазе већ развијене фабрике које на годишњем нивоу прераде импозантне количине соје, уљане репице, сунцокрета, знатне количине различитог воћа, а нарочито шљиве и вишње. На овај начин осигурава се резултат уложеног подстицаја и развоја производње путем сигурности пласмана на локалном тржишту.

Направити разлику у износу подстицаја у односу на статус газдинства, да ли је у питању комерцијално или некомерцијално породично пољопривредно газдинство, да ли је у питању регистрована фирма или домаћинство. Идеја водиља нам је „Вратимо живот на село“, и са тим циљем залажемо се за сва мања домаћинства да им се у старту осигура већи износ подстицаја, у односу на већ развијене фирме, као њихова шанса за развој. На овај начин осигуравамо опстанак, живот и развој на селу.

Препознати важност регионалне сарадње на постизању усаглашених оквира у области пољопривреде и руралног развоја и обезбиједити ефикасан систем координације активности са нивоом БиХ власти, како би се обезбиједила средства из претприступних фондова ЕУ и осигурао што већи ниво конкурентности до уласка у ЕУ. Елиминисати све препреке и сметње на остварењу ове врсте помоћи гдје главни циљеви морају бити повећана конкурентност и осигурање алтернативних прихода за рурално становништво Брчко дистрикта.

Посебну пажњу посветити подстицању производње и сертификације органске и традиционалне хране, односно хране чије посебне карактеристике произилазе из вриједности њихових састојака, начина производње и прераде, те поднебља из којег долазе. Омогућити бесплатну стручну подршку пољопривредницима и свим произвођачима органске хране, едукације, стручне екскурзије, посјете сајмовима, одређене повластице у набавци репроматеријала, система за наводњавање.  Циљ нам је ићи у корак са временом, а вријеме нам показује да је потражња за органском храном у БиХ далеко већа од понуде.

Хитно извршити ревизију свих прописа који уређују област водопривреде. Прописе, а нарочито праксу, неопходно је ускладити са неодложним потребама у погледу заштите од поплава и уредити ефикаснији начин коришћења водних ресурса, а нарочито за наводњавање, експлоатацију минералних сировина из ријечних корита и производњу електричне енергије.

Од превасходног је значаја у којој мјери ћемо успјети да обновимо наше село и пољопривреду као основно занимање оних који живе у селу. Зато је подизање нивоа производње, у садејству са пронаталитетним мјерама, од прворазредног значаја за обнову села као и читавог друштва Брчко дистрикта.

Пољопривреда

Пољопривреда и рурални развој