© 2020, PDP site Brčko, All right reserved.

Образовано друштво – просперитетно друштво

Васпитно-образовни систем представља најзначајнију карику опстанка, раста и развоја сваке друштвене заједнице, као и незаобилазни услов грађења успјешне будућности.

Акценат стављамо на осигурање квалитетног, приступачног и безбједног система образовања на свим нивоима. То је једини пут ка изградњи савременог, сигурног и просперитетног друштва.

  • Осигурање квалитетног предшколског збрињавања и образовања за сву дјецу

У области предшколског образовања и васпитања Партија демократског прогреса ће настојати да се значајно повећа проценат уписа дјеце у предшколске установе (вртиће и јаслице) и борити се да предшколско образовање буде што јефтиније, а у перспективи и потпуно бесплатно. Недопустиво је да велики проценат малишана остаје на листама чекањa, те да им се на тај начин ускраћује право да постану дио васпитно-образовног система. Такође, то оставља далекосежне посљедице на привредно-економски раст и развој друштвене заједнице (родитељи-радници оптерећени бригом око изналажења алтернативних рјешења за збрињавање дјеце), а и негативно се одражава на сам наталитет заједнице. Стога, ПДП акценат ставља на саме темеље друштва – на дјецу – на будућност. Неопходно је проширити постојеће капацитете за смјештај, боравак и васпитање дјеце предшколског узраста (укључујући и приградска насеља), повећати број стручног кадра за реализацију предвиђених мјера, те инсистирати на снижавању цијена односног збрињавања најмлађе популације, уз настојање да, у перспективи, оно постане бесплатно и загарантовано, а све с циљем ефикасније пронаталитетне политике и квалитетнијег васпитно-образовног система.

  • Унапређење основног образовања уз укључивање друштвене заједнице и ваннаставних активности најмлађих основаца

ПДП ће се залагати за адекватнију политику набавке уџбеника, приручника и другог дидактичког материјала. Такође, приоритет ће бити да се измјенама и допунама Закона о образовању у основним и средњим школама омогући организовање продуженог боравка за дјецу из прве тријаде. Укључивањем друштвене заједнице у рјешавање проблема око збрињавања најмлађих ђака, Брчко ће постати град за породицу, који цијени и разумије потребе младих родитеља, те на тај начин улаже у будућност. Подржавањем основне ћелије друштва – породице, ПДП ће настојати да задржи и привуче живот у Брчко, без кога ни једна друштвена заједница не може опстати.

  • Рационализација и осавремењавање наставних планова и програма у основном и средњем образовању, као и предузимање конкретнијих акција у области високог образовања 

Партија демократског прогреса ће инсистирати на строгој ревизији наставних планова и програма основног и средњошколског образовања. Рационализацијом наставног садржаја основног образовања, поред квалитативног доприноса, значајно би се умањиле и тежине ђачких торби што најмлађима узрокује здравствене проблеме. С друге стране, у средњим школама са дефинисаним усмјерењем акценат би се ставио на стручне предмете, у смислу јачања практичног дијела наставе, а редуковања садржаја заједничких – општих предмета. На тај начин добили бисмо обучене младе људе са конкретним знањем из одређених области, способне да допринесу развоју друштвене заједнице кроз ширење и јачање различитих сегмената привредних активности, те вратили неоправдано деградирани значај средњошколским дипломама.

У области високог образовања потребно је радити на конкретнијим корацима за употпуњавање образовног система Брчко дистрикта у складу са различитим нивоима образовања, кроз дефинисање јасних и изричитих критеријума оснивања и рада високошколских институција. Подршка оснивању јавног Универзитета, као и увођење реда у оснивању и раду свих универзитета и факултета мора бити приоритет. Такође, неопходно је успоставити сарадњу са престижним европским универзитетима, те усвајати и користити њихова искуства и стандарде у циљу осигурања максималне проходности студената и валидности домаћих диплома.

  • Јавни фонд за стипендирање и кредитирање ученика и студената 

ПДП ће се залагати за формирање Фонда за стипендирање и кредитирање ученика средњих школа и студената на свим нивоима високошколског образовања, посебно оних из материјално-финансијских угрожених породица, затим одличних ученика и студената, те студената који се школују за дефицитарна занимања. Због тога ПДП сматра да је формирање Фонда неопходно и да се исти може формирати, укључујући неопходну легислативу, у року од годину дана, а његово пуњење ће бити перманентна дужност и активност надлежних органа. Тиме ће се обезбиједити да значајан проценат свршених основаца настави своје школовање, као и да се значајно повећа упис студената на високошколске институције, на сва три циклуса студија. Такође, неопходно је да руководиоци Фонда прате напредовање сваког стипендисте и корисника кредита, те да у сарадњи са локалном Владом раде на обезбјеђивању запослења најуспјешнијима.

  • Елиминација насиља у образовним установама

У подизању квалитета образовног система безбједност ученика и запослених у образовним установама представља незаобилазну компоненту. Зато ће ПДП енергично инсистирати на доношењу потребних прописа с циљем елиминације или значајнијег смањења насиља у образовним установама, нарочито тзв. вршњачког насиља, али и насиља над дјецом и дјеце над наставним особљем путем измјене законске регулативе и враћања ауторитета учитељима, наставницима и професорима у основним и средњим школама. Ово мора бити добро осмишљена и синхронизована активност више одјељења, стручних служби, савјета родитеља, савјета ученика и невладиних организација.

Осигурајмо квалитетан, приступачан и безбједан систем образовања да бисмо имали јако, образовано, успјешно и просперитетно друштво!

Образовање

Образовано друштво – просперитетно друштво