© 2020, PDP site Brčko, All right reserved.

Javna uprava u službi građana i privrede

Samo brza, transparentna, dobro organizovana, jednostavna i rezultatima usmjerena javna uprava može biti servis građanima. Ključno je da svi shvatimo da javna uprava nije samoj sebi razlog postojanja, nego da je ona servis građana. Prema političko-vrijednosnoj koncepciji PDP-a jedini nosioci suvereniteta su sami građani i sve mora biti podređeno njima, pa tako i javna uprava.

  • Modernizacija javne uprave

Javna uprava mora da postane partner svim građanima i preduzetnicima Brčko distrikta. Umjesto dosadašnje uloge i pozicije posmatrača, javnu administraciju učinićemo aktivnim učesnikom koja efikasno rješava pitanja i zahtjeve građana i privrednika. Osiguraćemo transparentnost rada državnih i javnih institucija: od zapošljavanja, preko dodjele podsticaja i subvencija, zemljišta do postupka javnih nabavki, ugovaranja i plaćanja.

PDP će se zalagati za administraciju koja je okrenuta rezultatima, a ne samo pukom odrađivanju aktivnosti; administraciju koja strateški planira i u kojoj je jasno definisano ko je za što odgovoran.

Javnu upravu ćemo učinićemo bržom, jednostavnom i transparentnom provođenjem mjera koje uključuju racionalizaciju i uređenje zakonodavnog okvira i informatizacijom javne uprave (Informaciono društvo). Javna uprava treba da bude u potpunosti u službi građana i preduzetnika.

Usvojićemo novi zakon o dostupnosti informacijama koji će biti baziran na utvrđivanju prava građana da putem elektronskog servisa pristupe svim aktima javnih organa i institucija. Ozbiljno, analitički i temenjno ćemo pristupiti poslu uspostavljanja sistema e-uprave: građani će sve predstavke i pitanja službenicima moći da upućuju on-line. Registracija preduzeća i samostalnih preduzetnika u potpunosti će moći biti vršena elektronski. Neophodno je omogućiti građanima interaktivno učešće kroz e-upravu kao što su: zahtjev za izdavanje ličnih dokumenata, izdavanje građevinskih dozvola, izdavanje izvoda iz matičnih službi, promjena adrese, prijave i dostava dokumenata.

  • Vlada odgovara za implementaciju razvojnih strategija iz različitih oblasti

Skupština Brčko distrikta treba da usvoji posebne strategije i politike iz pojedinih područja (ekonomska, fiskalna, socijalna, zdravstvena, obrazovna, kulturna i drugo), koja mora definisati akcioni plan za implementaciju, rokove, odgovornosti, kao i finansijske implikacije. Vlada Brčko distrikta je dužna da Razvojnu strategiju i politike iz različitih oblasti realizuje, te da se planiranje javnih rashoda koji se iskazuju kroz godišnji Budžet uskladi sa akcionim planom. Plan godišnjeg budžeta trebalo bi da odražava prioritete utvrđene u Strategiji, a ne da bude sredstvo manipulacije političkih stranaka. Iz tog razloga, Vlada Brčko distrikta, kao predlagač godišnjeg budžeta, u nacrtu budžeta koji dostavlja Skupštini, mora uvrstiti javne rashode koji omogućavaju implementaciju Strategije. Takođe, u cilju stimulisanja privrednog i društvenog života, potrebno je uspostaviti organ uprave koji bi se bavio makroekonomskom analizom i planiranjem. Uloga ovog organa uprave bio bi praćenje ekonomskih kretanja i izrada razvojih planova za unapređenje ekonomije i ekonomskog blagostanja.

  • Obezbjediti efikasno provođenje upravnog postupka

Neohodno je izraditi softversku aplikaciju za informatizaciju upravnog postupka koja će omogućiti praćenje toka upravnog postupka. Aplikacija bi trebalo da omogući praćenje kašnjenja rješavanja u upravnim postupcima, tako što bi se omogućio uvid u dinamiku rješavanja istih. Potrebno je izraditi propise koji bi definisali primjenu elektronskog upravnog postupka, zaštitu potpisa i druge elemente koji bi omogućili uvođenje elektronskog rješavanja u upravnim postupcima. „Ćutanje administracije“ mora biti definisano kao kršenje radne discipline. Posebnim Pravilnikom praćenja i nadzora ZUP-a treba utvrditi i odgovornosti u upravi, te je  neophodno definisati način sprovođenja upravnog postupka, tok i dinamiku njegovog provođenja, nivo individualnih ovlašćenja u rješavanju u upravnim postupcima i ovlašćenja za potpisivanje upravnih akata. Navedenim Pravilnikom trebalo bi da se za svako radno mjesto kao i svakog državnog, odnosno javnog, službenika pojedinačno utvrdi nivo ovlašćenja u dijelu sprovođenja upravnog postupka i donošenja upravnih akata uključujući pravo na potpis.

Pravilnik mora biti prilagođen automatskoj obradi podataka i mogućnosti stvaranja odgovarajućih baza za sve organe javne uprave, te kako smo prethodno naveli izraditi tehničko rješenje za informatičko izvještavanje u vidu aplikacije E- ZUP, koji će bi stavljen na raspolaganje široj javnosti, putem zvaničnog portala Vlade  www.bdcentral.net, a sve sa ciljem lakšeg kominicaranja sa građanima i bržeg rješavanja upravnih postupaka.

Takođe, u cilju unapređenja rada uprave neophodno je izvršiti reorganizaciju šalterskih službi, te izvršiti izdvajanje vanupravnih organizacionih dijelova iz uprave i omogućiti njihovo tržišno funkcionisanje uz istovremenu zaštitu interesa Distrikta i građana u ovim oblastima.

  • Nagrađivanje na osnovu mjerenja rezultata rada

U svakoj instituciji i ustanovama zalagaćemo se za uvođenje novih standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta i sistema određivanja potreba za zapošljavanjem, koji će strogo kontrolisati stvaranje i raspored radnih mjesta. Uspostavićemo jasan sistem u kojem se mogu pratiti i mjeriti rezultati rada svakog zaposlenika. Svi poslovni procesi moraju biti propisani i opisani, i tačno će se utvrditi za svako radno mjesto koji se poslovni zadaci obavljaju i u kojem vremenu, te koji i kakvi rezultati se očekuju od svakog zaposlenog radnika To je preduslov za uvođenje novog sistema nagrađivanja u kojem će se zaposleni motivisati za što bolji i kvalitetniji rad.

Primjernim zaposlenicima treba omogućiti veću mobilnost unutar sistema putem rotacije na druga radna mjesta za koja pokazuju interes, višeg stepana napredovanja na ljestvici radnih mjesta, javnim priznanjem i daljnjim obrazovanjem i usavršavanjem.

  • Efikasno  upravljanje javnim finansijama

Način realizacije:

Uspostviti fiskalni savjet radi kvalitetnijeg planiranja fisklne politike i usklađivanja iste u BiH, koji bi trebalo da sarađuje sa organom uprave zaduženog za makreoekonomsku analizu i planiranje. Planiranje javnih rashoda moralo bi se bazirati na prioritetima i akcionom planu utvrđenih u Razvojnoj strategiji i sektorskim politikama. Interna i eksterna revizija trebali bi biti nezavisni u praćenju postupka upravljanja javnim finansijama, te sa nadležnostima za davanje obavezujućih preporuka u slučaju neadekvatnog i nezakonitog upravljanja.

Javna uprava

Javna uprava u službi građana i privrede