© 2020, PDP site Brčko, All right reserved.

Јавна управа у служби грађана и привреде

Само брза, транспарентна, добро организована, једноставна и резултатима усмјерена јавна управа може бити сервис грађанима. Кључно је да сви схватимо да јавна управа није самој себи разлог постојања, него да је она сервис грађана. Према политичко-вриједносној концепцији ПДП-а једини носиоци суверенитета су сами грађани и све мора бити подређено њима, па тако и јавна управа.

  • Модернизација јавне управе

Јавна управа мора да постане партнер свим грађанима и предузетницима Брчко дистрикта. Умјесто досадашње улоге и позиције посматрача, јавну администрацију учинићемо активним учесником која ефикасно рјешава питања и захтјеве грађана и привредника. Осигураћемо транспарентност рада државних и јавних институција: од запошљавања, преко додјеле подстицаја и субвенција, земљишта до поступка јавних набавки, уговарања и плаћања.

ПДП ће се залагати за администрацију која је окренута резултатима, а не само пуком одрађивању активности; администрацију која стратешки планира и у којој је јасно дефинисано ко је за што одговоран.

Јавну управу ћемо учинићемо бржом, једноставном и транспарентном провођењем мјера које укључују рационализацију и уређење законодавног оквира и информатизацијом јавне управе (Информационо друштво). Јавна управа треба да буде у потпуности у служби грађана и предузетника.

Усвојићемо нови закон о доступности информацијама који ће бити базиран на утврђивању права грађана да путем електронског сервиса приступе свим актима јавних органа и институција. Озбиљно, аналитички и темењно ћемо приступити послу успостављања система е-управе: грађани ће све представке и питања службеницима моћи да упућују оn-line. Регистрација предузећа и самосталних предузетника у потпуности ће моћи бити вршена електронски. Неопходно је омогућити грађанима интерактивно учешће кроз е-управу као што су: захтјев за издавање личних докумената, издавање грађевинских дозвола, издавање извода из матичних служби, промјена адресе, пријаве и достава докумената.

  • Влада одговара за имплементацију развојних стратегија из различитих области

Скупштина Брчко дистрикта треба да усвоји посебне стратегије и политике из појединих подручја (економска, фискална, социјална, здравствена, образовна, културна и друго), која мора дефинисати акциони план за имплементацију, рокове, одговорности, као и финансијске импликације. Влада Брчко дистрикта је дужна да Развојну стратегију и политике из различитих области реализује, те да се планирање јавних расхода који се исказују кроз годишњи Буџет усклади са акционим планом. План годишњег буџета требало би да одражава приоритете утврђене у Стратегији, а не да буде средство манипулације политичких странака. Из тог разлога, Влада Брчко дистрикта, као предлагач годишњег буџета, у нацрту буџета који доставља Скупштини, мора уврстити јавне расходе који омогућавају имплементацију Стратегије. Такође, у циљу стимулисања привредног и друштвеног живота, потребно је успоставити орган управе који би се бавио макроекономском анализом и планирањем. Улога овог органа управе био би праћење економских кретања и израда развојих планова за унапређење економије и економског благостања.

  • Обезбједити ефикасно провођење управног поступка

Неоходно је израдити софтверску апликацију за информатизацију управног поступка која ће омогућити праћење тока управног поступка. Апликација би требало да омогући праћење кашњења рјешавањa у управним поступцима, тако што би се омогућио увид у динамику рјешавања истих. Потребно је израдити прописе који би дефинисали примјену електронског управног поступка, заштиту потписа и друге елементе који би омогућили увођење електронског рјешавања у управним поступцима. „Ћутање администрације“ мора бити дефинисано као кршење радне дисциплине. Посебним Правилником праћења и надзора ЗУП-а треба утврдити и одговорности у управи, те је  неопходно дефинисати начин спровођења управног поступка, ток и динамику његовог провођења, ниво индивидуалних овлашћења у рјешавању у управним поступцима и овлашћења за потписивање управних аката. Наведеним Правилником требало би да се за свако радно мјесто као и сваког државног, односно јавног, службеника појединачно утврди ниво овлашћења у дијелу спровођења управног поступка и доношења управних аката укључујући право на потпис.

Правилник мора бити прилагођен аутоматској обради података и могућности стварања одговарајућих база за све органе јавне управе, те како смо претходно навели израдити техничко рјешење за информатичко извјештавање у виду апликације Е- ЗУП, који ће би стављен на располагање широј јавности, путем званичног портала Владе  www.bdcentral.net, а све са циљем лакшег коминицарања са грађанима и бржег рјешавања управних поступака.

Такође, у циљу унапређења рада управе неопходно је извршити реорганизацију шалтерских служби, те извршити издвајање вануправних организационих дијелова из управе и омогућити њихово тржишно функционисање уз истовремену заштиту интереса Дистрикта и грађана у овим областима.

  • Награђивање на основу мјерења резултата рада

У свакој институцији и установама залагаћемо се за увођење нових стандардних мјерила за класификацију радних мјеста и система одређивањa потреба за запошљавањем, који ће строго контролисати стварање и распоред радних мјеста. Успоставићемо јасан систем у којем се могу пратити и мјерити резултати рада сваког запосленика. Сви пословни процеси морају бити прописани и описани, и тачно ће се утврдити за свако радно мјесто који се пословни задаци обављају и у којем времену, те који и какви резултати се очекују од сваког запосленог радника То је предуслов за увођење новог система награђивања у којем ће се запослени мотивисати за што бољи и квалитетнији рад.

Примјерним запосленицима треба омогућити већу мобилност унутар система путем ротације на друга радна мјеста за која показују интерес, вишег степана напредовања на љествици радних мјеста, јавним признањем и даљњим образовањем и усавршавањем.

  • Ефикасно  управљање јавним финансијама

Начин реализације:

Успоствити фискaлни савјет ради квалитетнијег планирања фисклне политике и усклађивања исте у БиХ, који би требало да сарађује са органом управе задуженог за макреоекономску анализу и планирање. Планирање јавних расхода морало би се базирати на приоритетима и акционом плану утврђених у Развојној стратегији и секторским политикама. Интерна и екстерна ревизија требали би бити независни у праћењу поступка управљања јавним финансијама, те са надлежностима за давање обавезујућих препорука у случају неадекватног и незаконитог управљања.

Јавна управа

Јавна управа у служби грађана и привреде