© 2020, PDP site Brčko, All right reserved.

Razvijena i kvalitetna infrastruktura

U cilju poboljšanja opštih uslova života i rada građana koji žive na području Brčko distrikta, PDP je detaljno analizirao trenutno stanje infrastrukture u Brčko distriktu u oblasti komunalne infrastrukture. Kao rezultati analize, identifikovani su glavni ciljevi i donesen program aktivnosti koje namjeravamo pokrenuti i realizovati u predstojećem četverogodišnjem periodu – kako bi se nivo i kvalitet infrastrukture podigao na mnogo viši nivo. Program je baziran na predlozima aktivnosti i željenih rezultata koje treba dostići u naredne 4 (četiri) godine i za koji će se PDP u predstojećem periodu intenzivno zalagati. Analiza je data po pojedinim segmentima sa aktivnostima koje će PDP preduzimati kako bi se dostigao kvalitetniji nivo usluge.

 • Izraditi koncept vodosnabdijevanja Brčko distrikta

U oblasti vodosnabdijevanja na nivou Brčko distrikta trebaju se donijeti strateški, dugoročni i planski dokumenti, koji se bave cijelim prostorom Brčko distrikta i koji dugoročno usmjeravaju projektantske aktivnosti ( samim tim i izgradnju potrebnih objekata ). Od svih potrebnih dugoročnih dokumenata u oblasti vodosnabdijevanja najznačajniji je svakako “ Koncept vodosnabdijevanja Brčko distrikta “. Ovim dokumentom trebalo bi detaljno definisati potrebe i ispitati moguća izvorišta, te definisati glavne pravce vodosnabdijevanja odnosno:

 • definisati količine vode potrebne za vodosnabdijevanje svih konzumenata na  prostoru Brčko distrikta – u planskom periodu od 30-ak  godina;
 • pozicionirati i na idejnom nivou dimenzionirati sve važnije hidrograđevinske objekte neophodne za zahvatanje, transport i distribuciju vode, na prostoru Brčko distrikta;
 • omogućiti izradu investiciono-tehničke dokumentacije višeg ranga, a dalje i izgradnju planiranih objekata, čime će se značajno poboljšati kvalitet opšte komunalne usluge za sve sadašnje i buduće konzumente na području distrikta Brčko;
 • prethodnim aktivnostima stvoriti preduslove za plansko i racionalno trošenje budžetskih sredstava, a ne kao do sada probleme rješavati pojedinačno i od slučaja do slučaja.

Pored navedenih dugoročnih ciljeva neophodno je izvršiti unapređenje aktuelnog stanja vodosnabdijevanja u distriktu, i realizovati i važne kratkoročne mjere i aktivnosti, kojima se unapređuju uslovi života građana i stvaraju preduslovi privrednog razvoja kao i uslovi za realizaciju mnoštva projekata iz oblasti vodosnabdijevanja – na manjim prostornim obuhvatima. Od kratkoročnih mjera jedna od najvažnijih je svakako izgradnja GTC Plazulje –  Potočari (aktivnosti u vezi sa realizacijom ovog projekta su nakon višegodišnjeg zastoja pomjerene sa „mrtve tačke“).  Izgradnjom ovog objekta značajno će se unaprijediti uslovi vodosnabdijevanja u samom gradu i prigradskim naseljima (Grbavica, Brod, Potočari), ali i stvoriti neophodne pretpostavke za vodosnabdijevanje naselja u istočnom dijelu Brčko distrikta (Brezik, Gredice, Stanovi, Slijepčevići, Sandići, Ražljevo, Trnjaci, Buzekara, Brezovo Polje).

 • Dugoročno i strateško rješavanje kanalisanja i prečišćavanjaotpadnih voda

Kao i kod vodosnabdijevanja i u ovoj oblasti ne postoji dugoročna i planska dokumentacija, što dodatno komplikuje veoma nepovoljnu i lošu situaciju u ovoj oblasti. Zbog toga će PDP u predstojećem četvorogodišnjem periodu svoje aktivnosti usmjeriti ka sledećim aktivnostima u realizaciji zadatog cilja:

 • pokrenuti aktivnosti da se na bazi struke analizira i usvoji strateški dokument u vezi sa ovom problematikom – dokument pod nazivom “ Koncept kanalisanja i prečišćavanja otpadnih voda na području cijelog Brčko distrikta “;
 • realizovati one segmente navedenog projekta za koje stručna i politička javnost Brčko distrikta ocijeni da predstavljaju stručni, tehnički, higijenski i ekološki prioritet, vodeći računa o ravnomjernosti razvoja svih dijelova Brčko distrikta, odnosno o činjenici da je u dosadašnjem statusu projekata kanalisanja neuporedivo veća pažnja poklonjena urbanom dijelu Brčko distrikta;
 • u okviru ovog projekta posebnu pažnju posvetiti zaštiti aktuelnih i potencijalnih izvorišta, kao jednog od vrhunskih prioriteta u cilju dugoročne ekploatacije ovog resursa – pitke vode.

Slično kao i u oblasti vodosnabdijevanja, i u ovoj oblasti je moguće, a i potrebno je realizovati kratkoročne aktivnosti, kojima će se unaprijediti uslovi života i stvoriti preduslovi za bolji privredni razvoj. U prvom redu to podrazumijeva realizaciju prve faze ovog velikog projekta, a to je izgradnja glavnih kanalizacionih kolektora – sa lijeve i desne obale rijeke Brke, kao i izgradnja glavnog sabirnog kolektora čija trase treba da ide desnom obalom rijeke Save. U sklopu ovih aktivnosti naravno treba izgraditi i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Izgradnjom navedenih objekata značajno će se unaprijediti higijenski i sanitarni uslovi u samom gradu, ali i stvoriti tehničke predpostavke za realizaciju budućih faza ovog projekta.

 • Gasifikacija kao ušteda i optimizacija energetske potrošnje

Procese u vezi sa izradom dokumentacije potrebno vratiti na početni ( najniži ) nivo, te u tom smislu uraditi kvalitetnu studijsku dokumentaciju u vezi sa projektom gasifikacije u Brčko distriktu. Ove aktivnosti mogu se bazirati na kvalitetnoj reviziji postojeće dokumentacije ili na izradi potrpuno nove studijske dokumentacije sa potencijalnim modelom fazne izgradnje infrastrukture. U svakom slučaju, konačne odluke treba bazirati na stvarnim potrebama gasa sa stanovišta aktuelnih i planiranih konzumenata na prostoru Brčko distrika. Nadalje, tehnička rješenja analizirati kroz tehno-ekonomsku analizu varijanti rješenja, a usvajati najjeftinija od analiziranih rješenja. Ovakvim pristupom eliminišu se primjedbe nestručne javnosti o izboru varijante rješenja ili trasa pojedinih objekata. Kroz navedenu dokumentaciju definisati stvarne dugoročne potrebe Brčko distrika,  izvore snabdijevanja gasom, glavne pravce snabdijevanja, lokacije bitnih objekata sistema kao npr. stanice za podizanje pritiska i ostale potrebne objekte u vezi sa dopremanjem gasa do krajnjih potrošača. Usvojenu dokumentaciju (na tehničkom nivou) objediniti sa prostorno-planskom dokumentacijom, kako bi se ubuduće uskladila izgradnja ostalih objekata sa objektima gasifikacije.

 • Rješavanje problema deponije

Projekat deponovanja otpada u distriktu je već aktuelizovan i to na način da se u prvoj fazi otpad planira voziti na deponiju u Zvorniku, dok je u sledećoj fazi potrebno izgraditi centar za upravljanje otpadom, što podrazumijeva separaciju otpadnih materija, reciklažne procese i druge aktivnosti u ovoj oblasti, kojima se optimizuje proces i stvaraju finansijske uštede. U svakom slučaju aktivnosti PDP-a će biti usmjerene na „gašenje“ stare deponije, te kvalitetno saniranje prostora stare deponije koja je trenutno locirana u neposrednoj blizini naselja Ilićka. Saniranje stare deponije (obezbjeđenjem tehničkih rješenja kojima će se neutralisati neugodni mirisi), formiraće se sanitarno i ekološki očišćen prostor koji može poslužiti za različite namjene: kao industrijska zona, zona izgradnje, zona za rekreaciju i sl.  

 • Poboljšanje sistema visoko-naponskei nisko-naponske mreže, trafostanica i javne rasvjete

Visoko-naponska mreža i trafostanice

Ulaganja u ovom segmentu nisu bila značajna u prethodnom periodu. U urbanim dijelovima postoje dalekovodi koje je potrebno kablirati, a koji već dugo stvaraju problem izgradnji druge infrastrukture i prostornom planiranju i građenju. Dosta dalekovoda je izgrađeno prije nekoliko decenija, posebno u ruralnim sredinama, što stvara obavezu rekonstrukcije istih, ali i potencijalnu opasnost i rizik od prekida napajanja električnom energijom. S tim u vezi  potrebno je pristupiti izradi detaljne anlize postojećeg stanja, te planiranju i stvaranju sveobuhvatnih rješenja za stabilno snabdijevanje električnom energijom stanovnika Brčko distrikta. Jedan od projekata jeste izgradnja tzv. energetskog prstena, što bi dovelo do manjeg broja „iskakanja“ trafostanica na području grada i omogućilo stabilnije snadbijevanje električnom energijom svakog dijela grada. Od bitnijih rekonstrukcionih zahvata ističemo zamjene postojeće infrastrukture koja povezuje trafostanice. Takođe rekonstrukcije podrazumijevaju i dotrajale, decenijama stare, trafostanice, mnoge izgrađene na lokacijama sa kojih se moraju izmjestiti zbog širenja urbanog dijela grada, gdje one predstavljaju opasnost po stanovnike Brčko distrikta.

Nisko-naponska mreža

Brčko distrikt je u proteklim godinama uložio značajna sredstva u izgradnju i rekonstrukciju nisko-naponske mreže. Globalno, moglo bi se reći da ne postoje lokacije u distriktu do kojih nije ravijena nisko-naponska mreža. Na žalost, još uvijek postoje problemi sa kvalitetom ove komunalne usluge, pa je neophodno dodatno angažovanje u smislu rekonstrukcije postojeće mreže i podizanja ove usluge na viši nivo ( kvalitet isporučene struje, iskakanja iz pogona i sl.). Odrediti zone sa zastarjelom nisko-naponskom mrežom i problemima u svakodnevnom pogonu, pa te projekte definisati kao prioritete u predstojećem četvorogodišnjem periodu.

Javna rasvjeta

Aktuelni troškovi za utrošenu električnu energiju javne rasvjete su izuzetno visoki (radi se o milionskim sredstvima na godišnjem nivou sa evidentnim trendom povećanja). Troškovi održavanja javne rasvjete takođe su značajni i isti imaju trend povećanja. Iz navedenog je očigledno da je svaki vid optimizacije navedenih troškova poželjan i potreban. Očigledno je da se radi o sredstvima koja značajno opterećuju budžet i koja bi određenim optimizacijama mogla biti preusmjerena u druge potrebe. Ove aktivnosti već su aktuelizovane u cilju snimanja postojećeg stanja, te procjene potrebnih investiranja i ušteda koje se ostvaruju (na bazi novih tehnologija koje su u skladu aktuelnim svjetskim trendovima). U tom smislu, buduća rješenja javne rasvjete biće bazirana na LED tehnologiji koja je povoljnija i isplativija od ostalih tehnologija. Sredstva koja se dobiju kao rezultat ovakvih ušteda mogu se usmjeriti na poboljšanje opšte komunalne usluge svih građana Brčko distrikta. Prevashodno je potrebno uraditi popis i identifikaciju objekata javne rasvjete, te analizu troškova održavanja i potrošnje električne energije. Nakon toga, prema odgovarajućem modelu saradnje Vlade sa partnerom u ovoj oblasti, izvršiti modernizaciju postojeće javne rasvjete. U prigradskim i drugim mjesnim zajednicama potrebno je izvršiti objedinjavanje objekata javne rasvjete i nisko-naponske mreže što će dovesti do značajnih ušteda, a u gradu racionalizaciju bazirati na tehnologijama koje će obezbijediti uštede u potrošnji električne energije. Naravno, zbog velikog broja svjetiljki, realna je potreba za centrom iz kojeg bi se vršilo upravljanje i kontrola javnom rasvjetom.

Infrastruktura

Razvijena i kvalitetna infrastruktura