© 2020, PDP site Brčko, All right reserved.

Развијена и квалитетна инфраструктура

У циљу побољшања општих услова живота и рада грађана који живе на подручју Брчко дистрикта, ПДП је детаљно анализирао тренутно стање инфраструктуре у Брчко дистрикту у области комуналне инфраструктуре. Као резултати анализе, идентификовани су главни циљеви и донесен програм активности које намјеравамо покренути и реализовати у предстојећем четверогодишњем периоду – како би се ниво и квалитет инфраструктуре подигао на много виши ниво. Програм је базиран на предлозима активности и жељених резултата које треба достићи у наредне 4 (четири) године и за који ће се ПДП у предстојећем периоду интензивно залагати. Анализа је дата по појединим сегментима са активностима које ће ПДП предузимати како би се достигао квалитетнији ниво услуге.

 • Израдити концепт водоснабдијевања Брчко дистрикта

У области водоснабдијевања на нивоу Брчко дистрикта требају се донијети стратешки, дугорочни и плански документи, који се баве цијелим простором Брчко дистрикта и који дугорочно усмјеравају пројектантске активности ( самим тим и изградњу потребних објеката ). Од свих потребних дугорочних докумената у области водоснабдијевања најзначајнији је свакако “ Концепт водоснабдијевања Брчко дистрикта “. Овим документом требало би детаљно дефинисати потребе и испитати могућа изворишта, те дефинисати главне правце водоснабдијевања односно:

 • дефинисати количине воде потребне за водоснабдијевање свих конзумената на  простору Брчко дистрикта – у планском периоду од 30-ак  година;
 • позиционирати и на идејном нивоу димензионирати све важније хидрограђевинске објекте неопходне за захватање, транспорт и дистрибуцију воде, на простору Брчко дистрикта;
 • омогућити израду инвестиционо-техничке документације вишег ранга, а даље и изградњу планираних објеката, чиме ће се значајно побољшати квалитет опште комуналне услуге за све садашње и будуће конзументе на подручју дистрикта Брчко;
 • претходним активностима створити предуслове за планско и рационално трошење буџетских средстава, а не као до сада проблеме рјешавати појединачно и од случаја до случаја.

Поред наведених дугорочних циљева неопходно је извршити унапређење актуелног стања водоснабдијевања у дистрикту, и реализовати и важне краткорочне мјере и активности, којима се унапређују услови живота грађана и стварају предуслови привредног развоја као и услови за реализацију мноштва пројеката из области водоснабдијевања – на мањим просторним обухватима. Од краткорочних мјера једна од најважнијих је свакако изградња ГТЦ Плазуље –  Поточари (активности у вези са реализацијом овог пројекта су након вишегодишњег застоја помјерене са „мртве тачке“).  Изградњом овог објекта значајно ће се унаприједити услови водоснабдијевања у самом граду и приградским насељима (Грбавица, Брод, Поточари), али и створити неопходне претпоставке за водоснабдијевање насеља у источном дијелу Брчко дистрикта (Брезик, Гредице, Станови, Слијепчевићи, Сандићи, Ражљево, Трњаци, Бузекара, Брезово Поље).

 • Дугорочно и стратешко рјешавање каналисања и пречишћавањаотпадних вода

Као и код водоснабдијевања и у овој области не постоји дугорочна и планска документација, што додатно компликује веома неповољну и лошу ситуацију у овој области. Због тога ће ПДП у предстојећем четворогодишњем периоду своје активности усмјерити ка следећим активностима у реализацији задатог циља:

 • покренути активности да се на бази струке анализира и усвоји стратешки документ у вези са овом проблематиком – документ под називом “ Концепт каналисања и пречишћавања отпадних вода на подручју цијелог Брчко дистрикта “;
 • реализовати оне сегменте наведеног пројекта за које стручна и политичка јавност Брчко дистрикта оцијени да представљају стручни, технички, хигијенски и еколошки приоритет, водећи рачуна о равномјерности развоја свих дијелова Брчко дистрикта, односно о чињеници да је у досадашњем статусу пројеката каналисања неупоредиво већа пажња поклоњена урбаном дијелу Брчко дистрикта;
 • у оквиру овог пројекта посебну пажњу посветити заштити актуелних и потенцијалних изворишта, као једног од врхунских приоритета у циљу дугорочне екплоатације овог ресурса – питке воде.

Слично као и у области водоснабдијевања, и у овој области је могуће, а и потребно је реализовати краткорочне активности, којима ће се унаприједити услови живота и створити предуслови за бољи привредни развој. У првом реду то подразумијева реализацију прве фазе овог великог пројекта, а то је изградња главних канализационих колектора – са лијеве и десне обале ријеке Брке, као и изградња главног сабирног колектора чија трасе треба да иде десном обалом ријеке Саве. У склопу ових активности наравно треба изградити и постројење за пречишћавање отпадних вода. Изградњом наведених објеката значајно ће се унаприједити хигијенски и санитарни услови у самом граду, али и створити техничке предпоставке за реализацију будућих фаза овог пројекта.

 • Гасификација као уштеда и оптимизација енергетске потрошње

Процесе у вези са израдом документације потребно вратити на почетни ( најнижи ) ниво, те у том смислу урадити квалитетну студијску документацију у вези са пројектом гасификације у Брчко дистрикту. Ове активности могу се базирати на квалитетној ревизији постојеће документације или на изради потрпуно нове студијске документације са потенцијалним моделом фазне изградње инфраструктуре. У сваком случају, коначне одлуке треба базирати на стварним потребама гаса са становишта актуелних и планираних конзумената на простору Брчко дистрика. Надаље, техничка рјешења анализирати кроз техно-економску анализу варијанти рјешења, а усвајати најјефтинија од анализираних рјешења. Оваквим приступом елиминишу се примједбе нестручне јавности о избору варијанте рјешења или траса појединих објеката. Кроз наведену документацију дефинисати стварне дугорочне потребе Брчко дистрика,  изворе снабдијевања гасом, главне правце снабдијевања, локације битних објеката система као нпр. станице за подизање притиска и остале потребне објекте у вези са допремањем гаса до крајњих потрошача. Усвојену документацију (на техничком нивоу) објединити са просторно-планском документацијом, како би се убудуће ускладила изградња осталих објеката са објектима гасификације.

 • Рјешавање проблема депоније

Пројекат депоновања отпада у дистрикту је већ актуелизован и то на начин да се у првој фази отпад планира возити на депонију у Зворнику, док је у следећој фази потребно изградити центар за управљање отпадом, што подразумијева сепарацију отпадних материја, рециклажне процесе и друге активности у овој области, којима се оптимизује процес и стварају финансијске уштеде. У сваком случају активности ПДП-а ће бити усмјерене на „гашење“ старе депоније, те квалитетно санирање простора старе депоније која је тренутно лоцирана у непосредној близини насеља Илићка. Санирање старе депоније (обезбјеђењем техничких рјешења којима ће се неутралисати неугодни мириси), формираће се санитарно и еколошки очишћен простор који може послужити за различите намјене: као индустријска зона, зона изградње, зона за рекреацију и сл.  

 • Побољшање система високо-напонскеи ниско-напонске мреже, трафостаница и јавне расвјете

Високо-напонска мрежа и трафостанице

Улагања у овом сегменту нису била значајна у претходном периоду. У урбаним дијеловима постоје далеководи које је потребно каблирати, а који већ дуго стварају проблем изградњи друге инфраструктуре и просторном планирању и грађењу. Доста далековода је изграђено прије неколико деценија, посебно у руралним срединама, што ствара обавезу реконструкције истих, али и потенцијалну опасност и ризик од прекида напајања електричном енергијом. С тим у вези  потребно је приступити изради детаљне анлизе постојећег стања, те планирању и стварању свеобухватних рјешења за стабилно снабдијевање електричном енергијом становника Брчко дистрикта. Један од пројеката јесте изградња тзв. енергетског прстена, што би довело до мањег броја „искакања“ трафостаница на подручју града и омогућило стабилније снадбијевање електричном енергијом сваког дијела града. Од битнијих реконструкционих захвата истичемо замјене постојеће инфраструктуре која повезује трафостанице. Такође реконструкције подразумијевају и дотрајале, деценијама старе, трафостанице, многе изграђене на локацијама са којих се морају измјестити због ширења урбаног дијела града, гдје оне представљају опасност по становнике Брчко дистрикта.

Ниско-напонска мрежа

Брчко дистрикт је у протеклим годинама уложио значајна средства у изградњу и реконструкцију ниско-напонске мреже. Глобално, могло би се рећи да не постоје локације у дистрикту до којих није равијена ниско-напонска мрежа. На жалост, још увијек постоје проблеми са квалитетом ове комуналне услуге, па је неопходно додатно ангажовање у смислу реконструкције постојеће мреже и подизања ове услуге на виши ниво ( квалитет испоручене струје, искакања из погона и сл.). Одредити зоне са застарјелом ниско-напонском мрежом и проблемима у свакодневном погону, па те пројекте дефинисати као приоритете у предстојећем четворогодишњем периоду.

Јавна расвјета

Актуелни трошкови за утрошену електричну енергију јавне расвјете су изузетно високи (ради се о милионским средствима на годишњем нивоу са евидентним трендом повећања). Трошкови одржавања јавне расвјете такође су значајни и исти имају тренд повећања. Из наведеног је очигледно да је сваки вид оптимизације наведених трошкова пожељан и потребан. Очигледно је да се ради о средствима која значајно оптерећују буџет и која би одређеним оптимизацијама могла бити преусмјерена у друге потребе. Ове активности већ су актуелизоване у циљу снимања постојећег стања, те процјене потребних инвестирања и уштеда које се остварују (на бази нових технологија које су у складу актуелним свјетским трендовима). У том смислу, будућа рјешења јавне расвјете биће базирана на ЛЕД технологији која је повољнија и исплативија од осталих технологија. Средства која се добију као резултат оваквих уштеда могу се усмјерити на побољшање опште комуналне услуге свих грађана Брчко дистрикта. Превасходно је потребно урадити попис и идентификацију објеката јавне расвјете, те анализу трошкова одржавања и потрошње електричне енергије. Након тога, према одговарајућем моделу сарадње Владе са партнером у овој области, извршити модернизацију постојеће јавне расвјете. У приградским и другим мјесним заједницама потребно је извршити обједињавање објеката јавне расвјете и ниско-напонске мреже што ће довести до значајних уштеда, а у граду рационализацију базирати на технологијама које ће обезбиједити уштеде у потрошњи електричне енергије. Наравно, због великог броја свјетиљки, реална је потреба за центром из којег би се вршило управљање и контрола јавном расвјетом.

Инфраструктура

Развијена и квалитетна инфраструктура