© 2020, PDP site Brčko, All right reserved.

Ekonomski i privredni razvoj

DA SVI ŽIVIMO BOLJE

Bogato društvo – bolji život

Privredni razvoj kao generator boljeg života i bogatijeg društva treba bazirati na razvoju domaće privrede kroz korišćenje svih komparativnih prednosti Brčko distrikta, njegovih osnovnih prirodnih resursa i posebno ljudskih resursa, čija stručnost i sposobnost  u mnogim oblastima će biti osnovni faktor u implementaciji svih projekata u sledećem periodu. Razvojem privrede  tj. svih njenih potencijala, uključujući i teritorijalni položaj na granici EU-e, otvoriće se nove šanse za privredu, te se moraju stvoriti i obezbijediti svi potrebni preduslovi kako bi Brčko distrikt iskoristio svoje šanse, a koje svakako nisu male.

Ciljeve za razvoj privrede smo podijelili u tri grupe; primarne ili hitne, sekundarne ili kratkoročne i tercijarne ili dugoročne.

Primarni (hitni) ciljevi:

 • Izvršiti analizu realnih mogućnosti i pravaca razvoja privrede

Način realizacije:

Na osnovu realnih pokazatelja procijeniti  u kom pravcu treba djelovati odnosno koji su najbrži i najplodotvorniji pravci razvoja privrede na teritoriji Brčko distrikta. Iskoristiti sve postojeće strategije, analize i planove koji su rađeni do sada i iz njih izvući one elemente i pravce djelovanja koji u najkraćem vremenskom roku mogu dati najbolji rezultat u oblasti zapošljavanja i povećanja BDP (bruto društvenog proizvoda).U okviru ovih smjernica održati u Brčko distriktu investitorsku konferenciju na koju bi bili pozvani svi potencijalni investitori iz zemlje i inostranstva i kojima bi se predstavile mogućnosti investiranja u Brčko distriktu,  pod  jednakim uslovima za sve. Tu se naravno podrazumijeva da osnovni prioritet jeste zapošljavanje domaće radne snage i angažovanje domaćih preduzeća prilikom izvođenja radova.

 • Prilagoditi zakonske okvire razvoju privrede 

Način realizacije:

Kroz zakonodavstvo obezbijediti pravnu sigurnost i jednakost za sve učesnike u privredi, što znači da isti uslovi moraju biti i za domaće i za strane investitore tj. obezbijediti povoljan poslovni ambijent u kojem će se investitori osjećati sigurnim. Primjenjivati  postojeća zakonska rješenja u oblasti privredne djelatnosti kao što su: zakon o koncesijama, javno-privatno partnerstvo, prodaja imovine Brčko distrikta i davanja u zakup na duži vremenski period privrednicima interesantnih lokacija. Potencijalnim investitorima obezbijediti potrebnu infrastrukturu i neophodu dokumentaciju i dozvole u najkraćem vremenskom roku, a to znači da vrijeme od poslovne inicijative do početka realizacije investicije ne smije biti duže od 20 dana i lokalna administracija mora da uradi sve kako investitori ne bi gubili vrijeme zbog sporosti birokratije i birokratskih procedura.

 • Plasman finansijskih sredstava u privredu

Način realizacije: 

Novčana sredstva u minimalnom iznosu od 30 miliona KM, koja se nalaze na oročenju u poslovnim bankama, treba plasirati u privredu , na način da se po novozaposlenom  radniku u određenoj firmi subvencioniše od 5 do 10 hiljada KM, što svakako treba urediti pravilnikom o subvenciji radnih mjesta i odgovarajućim programima od strane zaintersovanih privrednika. Na ovaj način bi se u veoma kratkom vremenskom roku moglo doći do minimalnih 3000 novih radnih mjesta. Kroz program podsticaja novog zapošljavanja akcenat mora biti na porodičnom biznisu, malim i srednjim preduzećima u oblasti proizvodnje uz korišćenje domaćih resursa.

Finansijska sredstva za podsticaj privrede, a koja su u visini uplaćenog poreza na dobit, urediti pravilnikom na način da se ta sredstva do određenog iznosa koriste za obavezno zapošljavanje, a drugi dio za investiranje u preduzeće.

 • Izgradnja infrastrukture u funkciji razvoja privrede 

Način realizacije: 

Izgradnja velikih infrastrukturnih projekata kao što su:  vodosnabdijevanje, prečišćavanje otpadnih voda, gasifikacija, sanacija gradske deponije po svjetskim standardima ili njeno izmještanje iz grada će svakako angažovati veliki broj radnika i građevinsku operativu, te od Brčko distrikta napraviti veliko gradilište i samim tim doprinijeti većem zapošljavanju i otvoriti potencijalne mogućnosti za razvoj određenih privrednih kapaciteta koji su vezani za ove infrastrukturne projekte. Tu prije svega mislimo na razne prateće putne sadržaje, zatim građevinske pogone kao i potencijalne poslovne zone koje će postati realnost. Ovakve projekte treba stalno pratiti i nadzirati u cilju provjere angažovanosti domaćih resursa.

Sekundarni (kratkoročni) ciljevi:

 •  Obezbijediti stalna sredstva u budžetu za razvoj privrede 

Način realizacije: 

Stalnim zalaganjem kroz zakonsku legislativu obezbijediti da sredstva za razvoj privrede učestvuju u minimalnom iznosu 15 %  budžeta za svaku godinu.

 • Razvijati i jačati porodični biznis (mali prerađivački pogoni), mala i srednja preduzeća

Način realizacije: 

Trenutna šansa razvoja privrede je u manjim proizvodnim pogonim tj. malim i srednjim preduzećima koja trebaju biti nosioci privrednih aktivnosti na teritoriji Brčko distrikta. U narednom periodu ćemo se boriti kroz da ovaj privredni koncept zavlada i da postane samoodrživ i nastojati ćemo da takvom obliku privrede pomognemo na sve načine.

 • Osnovati Direkciju za robne rezerve Brčko distrikta 

Način realizacije: 

S obzirom da se kroz podsticaj poljoprivredi izdvajaju značajna finansijska sredstva obaveza nam je i da se brinemo da proizvedene životne namirnice od proizvođača dobiju i svog krajnjeg korisnika.To možemo obezbijediti preko Direkcije za robne rezervekoja bi na sebe preuzela upravljanje robama koje se proizvode u lokalnoj zajednici i distribuciju iste na tržištu uz pomoć sindikata, javne kuhinje, socijalne službe i udruženja penzionera. Na ovaj način bi se zaštitio domaći proizvod, a i proizvođači bi imali sigurnog kupca za dio svojih  proizvoda.

 • Formirati Turističku organizaciju Brčko distrikta 

Način realizacije: 

Na teritoriji Brčko distrikta postoje veliki turistički potencijali koje treba staviti u funkciju turizma i na taj način obezbijediti određenu ekomnomsku korist. Turizam  je grana privrede koja bilježi u svijetu konstantan rast, kako po broju turista tako i po turistčkom prometu. Zbog toga je posao u turizmu vrlo perspektivan i sa ekonomskog i sa svih drugih aspekata. Bitno je napraviti turistički proizvod koji bi privukao veći broj turista u Brčko distrikt i na taj način pomogao razvoju turističke privrede i popularizaciji naše lokalne zajednice. U tu svrhu, prije svega, treba iskoristiti rijeku Savu, lovni turizam, ribolov, razne privredne manifestacije koje imaju oblike turističkog proizvoda itd.

Tercijarni (dugoročni) ciljevi: 

 • Formirati poslovnu zonu  u istočnom dijelu Brčko distrikta uz rijeku Savu i pokrenuti aktivnosti na izmještanju luke nizvodno, kako bi se oslobođeni prostor iskoristio za elementarne potrebe grada (sajam, sportski, turistički i poslovni projekti koji mogu nesmetano da egzistiraju u užoj gradskoj zoni);
 • U oblasti energetike podsticati i pomagati ideje o proizvodnji energije iz obnovljivih izvora, kao što su: mini hidrocentale, vjetroelektrane i solarne elektrane;
 • Vratiti Brčko distriktu ugled i vrijednosti koje je nekad imao u oblasti agroindustrije, poljoprivrede, voćarstva, trgovine i lučke djelatnosti.
Ekonomski i privredni razvoj

Ekonomski i privredni razvoj