© 2020, PDP site Brčko, All right reserved.

Економски и привредни развој

ДА СВИ ЖИВИМО БОЉЕ

Богато друштво – бољи живот

Привредни развој као генератор бољег живота и богатијег друштва треба базирати на развоју домаће привреде кроз коришћење свих компаративних предности Брчко дистрикта, његових основних природних ресурса и посебно људских ресурса, чија стручност и способност  у многим областима ће бити основни фактор у имплементацији свих пројеката у следећем периоду. Развојем привреде  тј. свих њених потенцијала, укључујући и територијални положај на граници ЕУ-е, отвориће се нове шансе за привреду, те се морају створити и обезбиједити сви потребни предуслови како би Брчко дистрикт искористио своје шансе, а које свакако нису мале.

Циљеве за развој привреде смо подијелили у три групе; примарне или хитне, секундарне или краткорочне и терцијарне или дугорочне.

Примарни (хитни) циљеви:

 • Извршити анализу реалних могућности и праваца развоја привреде

Начин реализације:

На основу реалних показатеља процијенити  у ком правцу треба дјеловати односно који су најбржи и најплодотворнији правци развоја привреде на територији Брчко дистрикта. Искористити све постојеће стратегије, анализе и планове који су рађени до сада и из њих извући оне елементе и правце дјеловања који у најкраћем временском року могу дати најбољи резултат у области запошљавања и повећања БДП (бруто друштвеног производа).У оквиру ових смјерница одржати у Брчко дистрикту инвеститорску конференцију на коју би били позвани сви потенцијални инвеститори из земље и иностранства и којима би се представиле могућности инвестирања у Брчко дистрикту,  под  једнаким условима за све. Ту се наравно подразумијева да основни приоритет јесте запошљавање домаће радне снаге и ангажовање домаћих предузећа приликом извођења радова.

 • Прилагодити законске оквире развоју привреде 

Начин реализације:

Кроз законодавство обезбиједити правну сигурност и једнакост за све учеснике у привреди, што значи да исти услови морају бити и за домаће и за стране инвеститоре тј. обезбиједити повољан пословни амбијент у којем ће се инвеститори осјећати сигурним. Примјењивати  постојећа законска рјешења у области привредне дјелатности као што су: закон о концесијама, јавно-приватно партнерство, продаја имовине Брчко дистрикта и давања у закуп на дужи временски период привредницима интересантних локација. Потенцијалним инвеститорима обезбиједити потребну инфраструктуру и неопходу документацију и дозволе у најкраћем временском року, а то значи да вријеме од пословне иницијативе до почетка реализације инвестиције не смије бити дуже од 20 дана и локална администрација мора да уради све како инвеститори не би губили вријеме због спорости бирократије и бирократских процедура.

 • Пласман финансијских средстава у привреду

Начин реализације: 

Новчана средства у минималном износу од 30 милиона КМ, која се налазе на орочењу у пословним банкама, треба пласирати у привреду , на начин да се по новозапосленом  раднику у одређеној фирми субвенционише од 5 до 10 хиљада КМ, што свакако треба уредити правилником о субвенцији радних мјеста и одговарајућим програмима од стране заинтерсованих привредника. На овај начин би се у веома кратком временском року могло доћи до минималних 3000 нових радних мјеста. Кроз програм подстицаја новог запошљавања акценат мора бити на породичном бизнису, малим и средњим предузећима у области производње уз коришћење домаћих ресурса.

Финансијска средства за подстицај привреде, а која су у висини уплаћеног пореза на добит, уредити правилником на начин да се та средства до одређеног износа користе за обавезно запошљавање, а други дио за инвестирање у предузеће.

 • Изградња инфраструктуре у функцији развоја привреде 

Начин реализације: 

Изградња великих инфраструктурних пројеката као што су:  водоснабдијевање, пречишћавање отпадних вода, гасификација, санација градске депоније по свјетским стандардима или њено измјештање из града ће свакако ангажовати велики број радника и грађевинску оперативу, те од Брчко дистрикта направити велико градилиште и самим тим допринијети већем запошљавању и отворити потенцијалне могућности за развој одређених привредних капацитета који су везани за ове инфраструктурне пројекте. Ту прије свега мислимо на разне пратеће путне садржаје, затим грађевинске погоне као и потенцијалне пословне зоне које ће постати реалност. Овакве пројекте треба стално пратити и надзирати у циљу провјере ангажованости домаћих ресурса.

Секундарни (краткорочни) циљеви:

 •  Обезбиједити стална средства у буџету за развој привреде 

Начин реализације: 

Сталним залагањем кроз законску легислативу обезбиједити да средства за развој привреде учествују у минималном износу 15 %  буџета за сваку годину.

 • Развијати и јачати породични бизнис (мали прерађивачки погони), мала и средња предузећа

Начин реализације: 

Тренутна шанса развоја привреде је у мањим производним погоним тј. малим и средњим предузећима која требају бити носиоци привредних активности на територији Брчко дистрикта. У наредном периоду ћемо се борити кроз да овај привредни концепт завлада и да постане самоодржив и настојати ћемо да таквом облику привреде помогнемо на све начине.

 • Основати Дирекцију за робне резерве Брчко дистрикта 

Начин реализације: 

С обзиром да се кроз подстицај пољопривреди издвајају значајна финансијска средства обавеза нам је и да се бринемо да произведене животне намирнице од произвођача добију и свог крајњег корисника.То можемо обезбиједити преко Дирекције за робне резервекоја би на себе преузела управљање робама које се производе у локалној заједници и дистрибуцију исте на тржишту уз помоћ синдиката, јавне кухиње, социјалне службе и удружења пензионера. На овај начин би се заштитио домаћи производ, а и произвођачи би имали сигурног купца за дио својих  производа.

 • Формирати Туристичку организацију Брчко дистрикта 

Начин реализације: 

На територији Брчко дистрикта постоје велики туристички потенцијали које треба ставити у функцију туризма и на тај начин обезбиједити одређену екомномску корист. Туризам  је грана привреде која биљежи у свијету константан раст, како по броју туриста тако и по туристчком промету. Због тога је посао у туризму врло перспективан и са економског и са свих других аспеката. Битно је направити туристички производ који би привукао већи број туриста у Брчко дистрикт и на тај начин помогао развоју туристичке привреде и популаризацији наше локалне заједнице. У ту сврху, прије свега, треба искористити ријеку Саву, ловни туризам, риболов, разне привредне манифестације које имају облике туристичког производа итд.

Терцијарни (дугорочни) циљеви: 

 • Формирати пословну зону  у источном дијелу Брчко дистрикта уз ријеку Саву и покренути активности на измјештању луке низводно, како би се ослобођени простор искористио за елементарне потребе града (сајам, спортски, туристички и пословни пројекти који могу несметано да егзистирају у ужој градској зони);
 • У области енергетике подстицати и помагати идеје о производњи енергије из обновљивих извора, као што су: мини хидроцентале, вјетроелектране и соларне електране;
 • Вратити Брчко дистрикту углед и вриједности које је некад имао у области агроиндустрије, пољопривреде, воћарства, трговине и лучке дјелатности.
Економски и привредни развој

Економски и привредни развој