© 2020, PDP site Brčko, All right reserved.

Одбор

Општински и градски одбори ПДП-а оснивају се на нивоу општине, односно града. Одговорни су Главном одбору, Предсједништву, односно Предсједнику ПДП-а.

Општински односно градски одбор :

 • бира предсједника, потпредсједнике и чланове предсједништва,
 • руководи радом ПДП-а у општини, односно граду,
 • утврђује листу кандидата за локалне изборе,
 • бира предсједника клуба одборника,
 • предлаже кандидате за начелнике и градоначелнике кадровској комисији која приједлог прослеђује Предсједништву ПДП-а на усвајање.
 • предлаже кандидате за опште изборе,
 • предлаже листу кандидата за партијске органе и тијела,
 • утврђује политичке ставове о питањима од значаја за дјеловање општинског и градског одбора,
 • предлаже делегате за Сабор ПДП-а,
 • врши попуну својих чланова до једне трећине на приједлог предсједника општинског, односно градског одбора,
 • непосредно организује, проводи и одговоран је за изборне активности и резултат на изборима,
 • предлаже и уз претходну сагласност Предсједништва ПДП-а доноси одлуке о коалицијама садругим партијама и коалицијама на локалном нивоу,
 • доноси финансијски план и усваја извјештај о финансијском пословању општинског односно градског одбора,
 • разматра и усваја извјештаје о раду општинских, односно градских функционера ПДП-а,
 • одлучује у првом степену код поступака о дисциплинској одговорности чланова на подручју општине или града у складу са Правилником о дисциплинској одговорности ПДП-а,
 • доноси пословник о свом раду,
 • у периоду између два сабора разматра и доноси одлуке о промјенама у унутрашњој организацији, када се за тим укаже потреба,
 • обавља и друге послове које му повјере органи ПДП-а.